วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การละเล่น รีรีข้าวสาร

                                                      

                                                           การละเล่นรีรีข้าวสาร
        การละเล่นของเด็กไทย คือ การเล่นดั้งเดิมของเด็กและ ผู้ใหญ่ สืบทอดต่อกันมา เล่นเพื่อความบันเทิงใจ มีทั้งมีกติกาและไม่มีกติกา มีบทร้องหรือไม่มีบทร้อง บ้างมีท่าตื่นท่ารำประกอบเพื่อให้งดงาม และสนุกสนานยิ่งขึ้น ผู้เล่นและผู้ชมสนุกร่วมกันการละเล่นของไทย พบหลักฐานว่า มีเพียงกรุงสุโขทัยที่ชัดเจนปรากฏในบทละครเรื่อง "มโนห์รา" ครั้งกรุงศรีอยุธยา คือการเล่นว่าว ปลาลงอวน ลิงชิงเสา การละเล่นไทย แตกต่างไปตามสภาพท้องถิ่น บางอย่างไม่สามารถจะชี้ขาดลงไป ได้ว่าเป็นการละเล่นของเด็กหรือของผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม วิธีการเล่นส่วนใหญ่ก็จะมีคุณค่าในทางเสริมสร้างพลานา ประเทืองปัญญา ช่วยให้อารมณ์แจ่มใส ฝึกจิตใจให้งดงามมีความสามัคคีและสร้างคนดี
              การละเล่นของเด็กไทยใช่ไร้ค่า      เป็นเอกลักษณ์คงคุณค่ามาช้านาน
         บรรพชนสร้างมาเพื่อลูกหลาน        อย่าให้กาลมามลายจนหายไป
              สอนลูกสอนหลานให้รู้จักเป็น         ให้การละเล่นเด็กไทยอยู่คู่ไทย
         ช่วยนำเหนี่ยวฟื้นฟูสู่นิสัย                สืบต่อให้เอกลักษณ์เราอยู่เนานาน"
       
สถานที่ : ลานกว้าง
อุปกรณ์ : ไม่มี
เทศกาล : ไม่จำกัด
ผู้เล่น : เล่นได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป


วิธีเล่น
ผู้เล่น 2 คนยืนหันหน้าเข้าหากันโน้มตัวประสานมือกันเป็นรูปซุ้ม ส่วนผู้อื่นเกาะเอวต่อ ๆ กันตามลำดับ หัวแถวจะพาลอดใต้ซุ้มมือพร้อมกับร้องบทร้องประกอบการเล่น เมื่อร้องถึงประโยคที่ว่า “คอยพานคนข้างหลังไว้” ผู้ที่ประสานมือเป็นซุ้มจะลดมือลงกันคนสุดท้ายไว้ ซึ่งคนสุดท้ายจะถูกคัดออกไปจากแถว แล้วจึงเริ่มต้นเล่นใหม่ทำเช่นนั้นจนหมดคน

เพลงร้องประกอบ
"รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก
เด็กน้อยตาเหลือก เลือกท้องใบลาน
คดข้าวใส่จาน คอยพานคนข้างหลังไว้"

กติกา
คนที่อยู่ท้ายสุดของแถวจะต้องถูกจับและคัดออกไปทีละคน

ประโยชน์ที่ได้รับ
เพลิดเพลิน จิตใจร่าเริง แจ่มใส ยอมรับในกฎเกณฑ์กติกาในการเล่น ออกกำลังกายพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้แข็งแรง หัดให้เด็กมีไหวพริบ ปฏิภาณ และรู้จักใช้กลยุทธที่จะให้ตนรอดจากการถูกคล้องตัวไว้ หัดให้เด็กรู้จักทำงานเป็นกลุ่มโดยหัวแถวต้องพยายามพาแถว โดยเฉพาะคนสุดท้ายให้รอดพ้นจากการถูกกักตัวให้ได้

ที่มาhttp://personal.swu.ac.th/students/hm471010233/rere.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น